Pedagogisk modell

Vår pedagogiska uppgift & modell:
Att ge våra elever Akademisk och Individuell utveckling

Vår uppgift

Skolans uppgift är, enligt läroplanen, att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vidare ska skolan möjliggöra för varje enskild elev att finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. I dagens samhälle finns också ett överflöd av budskap och information där vi uppmanas att vara och bete oss på det ena eller det andra sättet. Detta ställer större krav på barnen att utveckla förmåga att känna efter vad de vill och hur de upplever olika situationer. Vi ser det som att barnen får träna ”inifrånstyrning” istället för ”utifrånstyrning” vilket stärker elevernas självkännedom och självkänsla.

För att leva upp till läroplanen och samtidigt ge barnen förutsättningar att klara av framtidens krav från såväl arbetsgivare som samhälle anser vi att skolan måste förflytta sig från att belöna kortsiktig minnesinlärning till att hjälpa eleverna att tillgodogöra sig djup kunskap och utvecklas som individer.

Detta har vi på Spiraskolan valt att dela in i två områden som vi kallar Akademisk & Individuell utveckling.

Akademisk utveckling

Kunskap

Skolans uppgift är att skapa en god miljö för lärande och lära eleverna metoder och ge verktyg att tillgodogöra sig djup kunskap. Djup kunskap ger också bra betyg, vilket vi tycker är viktigt på Spiraskolan. Vi strävar alltid efter att överträffa Skolverkets kunskapskrav.

Färdigheter

På kunskapen bygger vi vidare med färdigheter vi anser nödvändiga för att varje elev ska bli framgångsrik oavsett vilken väg de väljer i livet. Spiraskolans elever tränas därför i kommunikation, kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kreativitet, lära att lära sig, studieteknik och läsning.

Digital kompetens

För att kunna möta det framtida arbetslivet och tillvarata de möjligheter som den nya tekniken innebär, tränas eleverna i att använda digitala verktyg samt att förstå, analysera, filtrera och bedöma information. Vi hjälper eleverna att utveckla ett sunt omdöme om hur de agerar och kommunicerar i den digitala världen.

Individuell utveckling

Emotionell intelligens

Eleverna tränas i att hantera sina egna och andras känslor. Eleverna får ökad självinsikt och lär sig att tycka om sig själva. Vidare tränas de i självdisciplin för att ges förutsättningar att göra de val som är bäst för dem.

Mental styrka

Eleverna lär sig att omvandla sina tankar och känslor till konstruktiva handlingar. Vi uppmuntrar eleverna att våga, att kämpa och att övervinna utmaningar. De tränas i att utveckla ett gott omdöme och fatta välgrundade beslut med bibehållen integritet.

Social kompetens

Eleverna lär sig att samarbeta och relatera till andra genom att förstå hur de själva och andra fungerar. De tränas i gruppdynamik och att leda andra. De lär sig också vikten av socialt ansvar och hur de bidrar till sin omvärld