Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Elevhälsan

Information om elevhälsan

Elevhälsan på Spiraskolan består av speciallärarna Maria Eberhardt och Agneta Erså, rektor Henrik Haglund, skolsköterska Carina Lassi och skolläkare Kristina Allerstrand. Utöver dessa resurser finns skolpsykolog och skolkurator att tillgå vid behov.

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Undersökningar visar på ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder alltså till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men de visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

Hälsoundersökningar

Förskoleklass
Broschyr Välkommen till hälsovården delas ut, uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.

År 1
Hälsobesök tillsammans med förälder. Tillväxt, syn, hörsel, ryggkontroll, vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund. Allmän vaccinationsuppföljning samt hälsostatus.

År 2-3
Uppföljning av elever med special behov och avvikelser.

År 4
Hälsobesök med hälsoprofil. Tillväxt och ryggkontroll. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

År 5
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Vaccination med Gardasil.

År 6
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Tillväxt och ryggkontroll. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 7
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.

År 8
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Hälsobesök med hälsoprofil. Tillväxt och ryggkontroll.

År 9
Medicinsk yrkesorientering inför gymnasieval för elever med speciella behov. Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.