Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Elevhälsan

Information om elevhälsan

Elevhälsan på Spiraskolan består av speciallärarna Malin Bryngelson och Sibel Brooks, rektor Maria Eberhardt, skolsköterska Ulrika Murray och skolläkare Kristina Allerstrand. Utöver dessa resurser finns skolpsykolog och skolkurator att tillgå vid behov.

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Undersökningar visar på ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder alltså till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men de visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

Hälsoundersökningar

Förskoleklass/År 1
Information om skolhälsovården EMI (Elevhälsans medicinska insats), uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.
Hälsobesök tillsammans med förälder. Tillväxt, syn, hörsel, ryggkontroll, vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund. Allmän vaccinationsuppföljning samt hälsostatus.

År 2
Tillväxtkontroll
Uppföljning av elever med special behov och avvikelser.

År 3
Uppföljning av elever med special behov och avvikelser.

År 4
Hälsobesök med hälsoprofil. Tillväxt och ryggkontroll. Syn kontroll v.b.

År 5
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Vaccination mot HPV.

År 6
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Tillväxt och ryggkontroll.

År 7
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.

År 8
Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser. Hälsobesök med hälsoprofil. Tillväxt och ryggkontroll. Synkontroll v.b. Vaccination mot Difteri, stelkramp, kikhosta,

År 9
Medicinsk yrkesorientering inför gymnasieval för elever med speciella behov. Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser.